Sau bài đăng giờ cấm xe tải vào thành phố Hà Nội, Vận Chuyển Kiến Vàng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cũng như hỏi rõ về quy định cấm theo văn bản nào, quyết định nào trong bài viết này chúng tôi xin đưa ra toàn văn quyết định về việc cấm xe tải hoạt động trong nội thành Hà Nội để quý khách hàng tham khảo.

Quyết định này có đính kèm quy định gồm 5 chương, 9 điều về các tuyến phố và loại xe bị cấm lưu thông các bạn có thể kéo xuống dưới để xem chi tiết.

  ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
____
Số: 06/2013/QĐ-UBND
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông
trên địa bàn Thành phố Hà Nội


– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
– Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
– Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điềukiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
– Căn cứ Thôngtư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/2/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đường bộ;

– Nghị quyếtsố 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giảipháp trọng tâm nhằm kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố;

– Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Công an Thành phố tại Tờtrình số 1604/TTrLN-GTVT-CATP ngày 25/12/2012, Báo cáo thẩm định số 2744/TP-VBPQ ngày 13/12/2012 của Sở Tư pháp về dự thảo quyết định ban hành quy định về hoạt động phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố HàNội”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công anThành phố Hà Nội và Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và thị xã Sơn Tây; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Khôi

Quyết định này có đính kèm quy định gồm 5 chương 9 điều quy định rõ ràng về tuyến đường cấm, loại xe cấm hoạt động trong nội thành Hà Nội bạn có thể xem cụ thể quyết định tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *